מסך כניסה

מה אפשר לערוך באתר

רשימת עמודים

מעבר לעריכת דף פרונטלי

עריכה בדף בעורך פרונטלי

עריכה ושמירה

סגירת החלק שנערך ושמירת הדף

עבודה עם תפריט עליון

רשימת מוצרים

עריכת מוצר קיים או פתיחת חדש

עבודה עם ספריית מדיה